DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach

Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-17

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częsćiowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej..

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • E-mail: prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl
 • Telefon: 47-841-20-44

Każdy ma prawo:

 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach  − ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od strony ulicy Myśliwskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy komendy. W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek oznaczony napisem Recepcja. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po Prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie Oficera Dyżurnego. Aby skontaktować się bezpośrednio z oficerem dyżurnym bądź jego zastępcą, można skorzystać z mikrofonu który jest zamontowany przy szybkie oddzielającej dyżurkę. Po lewej stronie od wejścia, znajduje się toaleta dla interesantów, przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.  Następnie, po lewej stronie od wejścia, za drzwiami do toalety, umiejscowiony jest  pokój przesłuchań, wyposażony w sprzęt komputerowy, umożliwiający obsługę interesanta z niepełnosprawnością .Wejścia do pomieszczeń w hallu głównym pozbawione są barier architektonicznych.Na wprost od wejścia głównego znajduje się wejście dna teren obiektu. Drzwi otwierane są przy użyciu czytnika. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu nie posiada barier architektonicznych. Drzwi wejściowe otwierają się szeroko, umożliwiając swobodny wjazd osoby z niepełnosprawnością ruchową. Każde piętro  jest oznaczone numeracją. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Dostępność parkingu

Dla interesantów odiwedzających budynek Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach przewidzane jest 9 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku na poczekalni. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pomocnicy Oficera Dyżurnego KPP w Poddębicach. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy dyżurki posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.

Utrudnienia  

Na terenie budynku nie ma windy.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki komendy istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach posiada wideoterminal CISCO CX80 do komunikacji z tłumaczem języka migowego.

Wymagane jest zainstalowanie komunikatora Jabber. Więcej informacji o tym jak skorzystać  z połączenia video dostępne sa  na stornie https://euslugi.policja.pl/eu/rozmowa-wideo-z-policja/8,Rozmowa-wideo-z-policjantem-przez-internet.html

Więcej informacji dotyczących kontaktu zPolicją można znaleźć pod adresem Policja e-usługi

https://euslugi.policja.pl/