Twój świadomy wybór…praca w mundurze - Galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Galerie zdjęć

Twój świadomy wybór…praca w mundurze

11 i 19 kwietnia 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach zorganizowała dni otwarte dla osób zainteresowanych pracą w mundurze. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach zwiedzali budynek jednostki oraz poznali procedurę rekrutacyjną naboru kandydatów do Policji.

Wizyta licealistów w Komendzie Policji w Poddębicach miała na celu przybliżenie zainteresowanym uczniom codziennej służby w mundurze. Młodzież miała okazję poznać procedurę rekrutacji kandydatów do służby w Policji oraz dowiedzieć się jak wygląda praca policjantów poszczególnych wydziałów.

Padało wiele pytań ze strony uczestników, jednak doświadczenie zawodowe oraz merytoryczne dzielnicowego oraz policjantki ds.Nieletnich i Patologii, pozwoliło odpowiedzieć nawet na te najtrudniejsze, a także rozwiać wszelkie wątpliwości związane z pracą  w policji.

Funkcjonariusze zachęcając licealistów do przygody z mundurem korzystali z prezentacji multimedialnych m.in.: spotu promującego pracę w mundurze ale i przybliżających współpracę poddębickiej policji z instytucjami we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach, takich jak chociażby konkursy powiatowe, turnieje piłki nożnej czy prelekcje dla placówek z terenu powiatu poddębickiego, a  także film instruktażowy KMZB.

Dzielnicowy wręczał wszystkim zainteresowanym ulotki, zawierające podstawowe informacje związane z wymogami dla kandydatów do służby w policji oraz dane kontaktowe do Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Ta wizyta pokazała, iż wiele młodych osób myśli o związaniu swojej przyszłości właśnie z policyjnym mundurem.

 

 

Dni otwarte w poddębickiej komendzie

Funkcjonariusze z KPP w Poddębicach promowali pracę policjanta wśród uczniów 3 klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach. Zawód kierowany do osób odpowiedzialnych, wytrwałych oraz gotowych na wyzwania spotkał się z dużym zainteresowaniem. Teraz dzielnicowi przeprowadzą cykl spotkań, aby uświadamiać młodzież o zaletach oraz trudach związanych z wykonywaniem zawodu policjanta.

15 marca 2018 roku w trakcie zorganizowanego spotkania przez policjantów z KPP w Poddębicach poruszana była tematyka dotycząca  praktycznych aspektów pełnienia służby w podstawowych komórkach Policji.

Dzielnicowy przedstawił młodzieży zalety oraz trudy związane z pracą w mundurze, omówił etapy rekrutacji oraz odpowiadał na liczne pytania. Ponadto policjantka ds. nieletnich wykorzystując okazję wyjaśniła młodzieży wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz przedstawiła założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa”.

W spotkaniach uczestniczyło około 35 uczniów z 3 klas technikum, którzy po zakoń

 

 

I Ty możesz zostać Policjantem - działania poddębickich stróżów prawa

Kierownictwo poddębickiej komendy zorganizowało „Dzień Otwarty” dla przyszłych kandydatów do służby. Ponadto w ramach promocji zawodu policjanci przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzicami uczniów, podczas których przekazywano informacje na temat naboru do służby w Policji a także możliwości i warunków pracy w tej formacji.

6 listopada 2017 roku w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach odbyło się spotkanie policjantów z uczniami klas czwartych. Mając na uwadze dbałość o przyszłość młodych osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych decyzji odnośnie swej przyszłości zawodowej, policjanci przekazali informacje dotyczące możliwości wstąpienia do tej formacji. Ponadto przekazano informacje dotyczące naboru do służby w Policji, wymogach formalnych oraz postępowaniu kwalifikacyjnym a także przyszłej kariery zawodowej.

8 listopada w poddębickiej jednostce policji, w ramach „Dnia Otwartego dla kandydatów do służby w Policji”, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach zwiedzili komendę i zapoznali się z codzienną pracą funkcjonariuszy w poszczególnych Wydziałach. Na podstawie tzw. „ fotografii dnia”, wybrani policjanci przedstawili zakres wykonywanych zadań służbowych. Wszyscy odwiedzający mieli możliwość zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem jednostki policji a także poznania tajników tej pracy. Oficer prasowy jednostki przekazała informacje związane z jej zakresem obowiązków a także przedstawiła dotychczasowe działania prewencyjne realizowane na terenie powiatu. Swoje wystąpienie zaprezentowała także asystentka Zespołu Kadr i Szkolenia poddębickiej komendy, która omówiła procedury  naboru do służby w Policji a także możliwości i warunków pracy w tej formacji. Spotkanie zakończyła rozmowa z jednym z dzielnicowych, który przedstawił młodzieży zakres wykonywanych przez niego czynności a także omówił zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszyscy otrzymali ulotki informacyjne nawiązujące do poruszanych tematów.

Z kolei 9 listopada w Zespole Szkół w Domaniewie policjanci spotkali się z rodzicami uczniów, gdzie omówili m.in. zasady bezpieczeństwa na drodze przypominając o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego akcentując aspekty elementów odblaskowych. Ponadto policjanci informowali rodziców o możliwości  rozważenia dalszej edukacji ich dzieci w ramach naboru do Policji. Uczestniczący w tym spotkaniu dzielnicowy przekazał także zagadnienia związane działaniem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Tego typu spotkania z młodzieżą i rodzicami planowane są cyklicznie na terenie powiatu.

sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267

 

PRZYPOMINAMY!

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela również  Wydział Kadr, Szkolenia i Kontroli KPP Poddębice  tel. 43 678-94-48

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

 

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9.00-15.00

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W DNIACH

24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31 GRUDNIA (SYLWESTER)

DOKUMENTY NIE SĄ PRZYJMOWANE

 

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O SŁUŻBĘ W POLICJI: 

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

Dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn.zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania    dokumentów rekrutacyjnych),
- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.)

Wszelkich informacji dotyczących naboru do Policji udziela również asystent Wydziału Kadr, Szkolenia i Kontroli KPP Poddębice    tel. 0-43 678-94-48.