Rekrutacja - Dobór do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Dobór do służby w Policji


UWAGA!

Informujemy, że została wznowiona procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego wobec występujących zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Od dnia 5 sierpnia 2020 roku w życie wchodzi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 10 LIPCA 2020R.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

- tekst jednolity rozporządzenia znajduje się w załączniku na dole strony.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 47 841 13 65; 13-69; 30-16, 22-18

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Co daje Ci służba w Policji:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie przed ukończeniem 26 roku życia ok. 4000 złotych netto, po ukończeniu 26 roku życia ok. 3600 złotych netto;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!!!

 

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (KLIKNIJ)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w:

 • Zespole Doboru i Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112
 • siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa łódzkiego KLIKNIJ

Dokumenty można składać w dni robocze w godzinach 9:00-15:00

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania policji KLIKNIJ
 • Test sprawności fizycznej KLIKNIJ
 • Test psychologiczny KLIKNIJ
 • Rozmowa kwalifikacyjna KLIKNIJ
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji KLIKNIJ
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych KLIKNIJ

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z pózniejszymi zmianami).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KPP w Poddębicach, tel. 47 845 - 22 - 48
 • osobiście w Zespole Doboru, Rezerwy Kadrowej oraz Ewidencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa łódzkiego KLIKNIJ
 • pod numerami telefonu: 47 841-13-69,  47 841-13-65, 47 841-30-16
 • drogą mailową - dobor@ld.policja.gov.pl
 • na stronie internetowej Komendy Wojewodzkiej Policji w Łodzi www: lodzka.policja.gov.pl

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SŁUŻBIE W POLICJI W GARNIOZONIE ŁÓDZKIM ODWIEDŹ NASZEGO DOBOROWEGO FACEBOOKA @ZOSTAŃ ŁÓDZKIM POLICJANTEM

UWAGA!!!! TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY TO DATY, OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI CAŁE POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I PO ZALICZENIU WSZYSTKICH ETAPÓW REKRUTACJI SĄ UMIESZCZENI NA LISTACH RANKINGOWYCH! 

 

TERMINY W 2020 ROKU: 16 września 2020r., 5 listopada 2020r., 30 grudnia 2020r.