Debata w UG Dalików - Debaty społeczne - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Debaty społeczne

Debata w UG Dalików

25 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Dalikowie odbyła się Debata społeczna, która w swoich założeniach miała m.in. zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz miejscu zamieszkania. W konsultacjach oprócz Kierownictwa poddębickiej policji udział wzięli m.in. radni, przedstawiciele samorządu gminnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Dalików.

Debatę otworzył Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Marek Krzemiński, który wskazał potrzebę oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Główną uwagę zwrócono na podniesieniu świadomości społecznej mieszkańców w celu osiągnięcia wzajemnej współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz przedstawienie możliwości zapobiegania zagrożeń takich jak włamania, kradzieże, uszkodzenie mienia, patologie społeczne. Ponadto poruszono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Podczas wystąpienia Komendant poruszył również zagadnienie dotyczące możliwości wykorzystania w roku bieżącym służb ponadnormatywnych na terenie gminy Dalików.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, w ramach której uczestnicy wyrażali swoje spostrzeżenia i wnioski na temat poprawy bezpieczeństwa na tym terenie. Przedstawiciele KPP Poddębice na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. Mając na uwadze sposób przekazywania informacji zwrotnej dot. realizacji przekazywanych postulatów przez uczestników debat ustalono, że zbiorcze informacje będą przekazywane do samorządu gminnego, które zostaną wykorzystane m.in. podczas odbywających się cyklicznych sesji. Ponadto poinformowano, że za pośrednictwem dzielnicowych zostaną przekazane informacje dot. realizacji postulatów na rzecz konkretnych wsi i miejsc zagrożonych oraz osób indywidualnych. Mając jednocześnie na uwadze dotarcie do jak największej rzeszy odbiorców, przekazywane będą na bieżąco informacje z realizacji działań do lokalnych mediów. Na zakończenie spotkania wszyscy mieszkańcy otrzymali ankiety, które będą przedmiotem wnikliwej analizy w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Dalików.

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

  • Debata w UG w Dalikowie
  • wystapienie Komendanta