Strona główna arrow Aktualności
niedziela, 24 maj 2015
 
 
Aktualności
18.05.2015 r - wydarzenia Drukuj

W niespełna kilka godzin po wprowadzeniu nowych zasad w ruchu drogowym, policjanci z Poddębic zatrzymali mieszkańca powiatu poddębickiego, który złamał obowiązujące przepisy. O godzinie 9.50 w miejscowości Przekora gmina Dalików, policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Poddębice zatrzymali 28-latka kierującego audi, który przekroczył dozwoloną prędkość o 55 km/h. Mężczyzna jechał 105 km/h po drodze krajowej pomimo ograniczenia prędkości na tym terenie. W myśl nowych obowiązujących przepisów, kierującemu audi, policjanci zatrzymali prawo jazdy oraz ukarali go mandatem w wysokości 400 zł.

 

PRZYPOMNIJMY!!!

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy:

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

 

 

Rzecznik prasowy KPP Poddębice asp. Elżbieta Tomczak (tel.695-406-267)

 

 

 
DEBATA SPOŁECZNA W PODDĘBICACH Drukuj

 

14 maja 2015 roku o godzinie 16.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Poddębicach odbyła się Debata społeczna z udziałem przedstawicieli policji, samorządu lokalnego, instytucji pozarządowych oraz mieszkańców. To już druga typu debata zorganizowana od początku 2015 roku na terenie powiatu poddębickiego.

Wszystkich zgromadzonych przywitała rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach asp. Elżbieta Tomczak, która pełniąc rolę moderatora spotkania, przedstawiła kadrę kierowniczą: I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach mł.insp. Krzysztofa Kotkowskiego, Naczelnika Wydziału Kryminalnego podinsp. Jacka Wiśniewskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Roberta Granosika oraz Kierownika Dzielnicowych asp. Krzysztofa Jatczaka.

 

Debatę otworzył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach, który przedstawił ideę spotkania, zwracając przy tym szczególną uwagę na aspekty dot. podniesienia świadomości społecznej mieszkańców w celu osiągnięcia wzajemnej współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie. Ponadto Zastępca Komendanta przedstawił analizę bezpieczeństwa i porządku publicznego podając dane statystyczne przestępstw i wykroczeń najbardziej uciążliwych społecznie na terenie miasta i gminy Poddębice. Swoje wystąpienie zaprezentowała także rzecznik prasowy jednostki, która przedstawiła temat dotyczący realizacji zadań profilaktycznych na terenie powiatu m.in.  programu „Razem bezpieczniej w powiecie poddębickim” oraz kampanii „Wspólne Osiedla”. Nowym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu był temat związany z przestępstwami na tle nienawiści, który wzbudził duże zainteresowanie wśród przedstawiciel instytucji pozarządowych obecnych na debacie. Podczas przedstawienia aspektów związanych z wdrażaniem projektu, wstępnie ustalono, że przy pełnej akceptacji i zapotrzebowania ze strony zainteresowanych podmiotów, zostanie on wprowadzony w moduł szkoleniowy wśród kadry pedagogicznej ze szkół oraz przedstawicieli instytucji pozarządowych (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, PCPR, MGOPS). Ponadto swoje wystąpienie zaprezentował również Kierownik Dzielnicowych KPP Poddębice, który przedstawił zagadnienia dotyczące aspektów przemocy w rodzinie, skupiając się na algorytmie czynności w przypadku ujawniania takich przypadków a także omówił statystykę tego typu przestępstw. W kolejności swoje wystąpienia  zaprezentowali przedstawiciele instytucji pozarządowych oraz mieszkańcy, którzy zgłaszali swoje wnioski i potrzeby realizacji działań w ramach poprawy bezpieczeństwa powszechnego na tym terenie. Miłym akcentem kończącym debatę, były podziękowania złożone przez Dyrektor PDKiS Panią Magdalenę Binder, przedstawicielkę MGOPS Poddębice Panią Emilię Błaszczyk oraz Pana Stanisława Olasa-byłego Starosty powiatu poddębickiego, które były skierowane do Kierownictwa KPP Poddębice za dotychczasową współpracę w realizacji wspólnych zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców a także dotychczasowe działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej.  


Na zakończenie debaty wszyscy uczestnicy otrzymali ankiety programowe, które będą przedmiotem wnikliwej analizy przez Kierownictwo poddębickiej policji w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Poddębice.

 

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice asp. Elżbieta Tomczak
 
ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO Drukuj

Nowe przepisy dotyczące kierowców

Od 18 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Służbom kontrolnym oraz sądom dano w ten sposób nowe instrumenty, które powinny w jeszcze większym stopniu zdyscyplinować kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów.

Zmiany w przepisach karnych

1. Kierowanie bez uprawnień

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

2. Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

3.  Usunięcie pojazdu

W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.


https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13294,Surowsze-kary-dla-piratow-drogowych-i-pijanych-kierowcow.html

(źródło: BPiRD KGP)

 

 

 
15.05.2015 r - wydarzenia Drukuj

Dwaj bracia w wieku 19 i 20 lat kilkakrotnie wymuszali pieniądze od jednego z uczniów gimnazjum grożąc mu pobiciem. Obydwaj zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie.

12 maja 2015 roku dyżurny poddębickiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju na jednym z uczniów gimnazjum w powiecie poddębickim. Policjanci wstępnie ustalili, że w kwietniu 2015 roku dwóch braci w wieku 19 i 20 lat, grożąc pobiciem, używając siły fizycznej, wymuszali kilkakrotnie pieniądze w różnych kwotach od jednego uczniów gimnazjum. Sprawcy szczególnie „upodobali” sobie 16-latka, na którego czekali w okolicy szkoły do której uczęszczał. W trakcie wstępnych przesłuchań policjanci ustalili, że w ostatnim przypadku, kiedy młodzi mężczyźni ponownie chcieli uzyskać pieniądze od 16-latka, spowodowali u niego obrażenia ciała w postaci rozcięcia ucha, łuku brwiowego oraz otarcia twarzy. Obydwaj sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie.


14 maja 2015 roku Prokurator Rejonowy w Poddębicach wobec sprawców zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.

 

Rzecznik prasowy KPP Poddębice asp. E. Tomczak (tel.695-406-267)

 

 

 
Akcja-NIECHRONIENI Drukuj

NIECHRONIENI   

 W dniu 14 maja 2015 roku w godzinach 6.00-22.00 funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  w Poddębicach przeprowadzą akcję pod hasłem „ NIECHRONIENI”, celem której będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Działania ukierunkowane będą na ujawnianie wykroczeń, jakie popełniają piesi uczestnicy ruchu drogowego. Policyjne patrole będą zwracać szczególną uwagę na osoby przechodzące przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, wchodzące na przejście w cyklu czerwonego światła, a także popełniające inne wykroczenia. Pośpiech, nieuwaga, lekkomyślność czy wręcz bezmyślność często towarzyszą pieszym i są złym doradcą. Dlatego też w czasie akcji policjanci nie tylko będą pouczali jak prawidłowo powinni zachowywać się piesi, ale również będą karali mandatami tych, którzy ewidentnie nie przestrzegali obowiązujących przepisów.

APEL!

Poddębiccy stróże prawa apelują do pieszych oraz rowerzystów, aby zwrócili szczególną uwagę na stosowanie elementów odblaskowych, które ustrzegą ich przed niebezpieczeństwem!!!

 

 

Rzecznik prasowy KPP Poddębice - asp. Elżbieta Tomczak

 

 

 

 

 

 

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 6 - 10 z 2688